Руководство

 •  
   
   
   
  Хасанов Назиржон Набижонович Технический директор
  Курируемые вопросы
  • Возглавляет Технический Совет Компании;
  • руководит работой по проведению анализа технического состояния средств на сетях телекоммуникаций Компании и по разработке рекомендаций и программы по повышению эффективности их использования;
  • организует работу по определению требований и выдвижению кандидатов в руководители филиалов и лиц, представляющих Компанию в органах управления СП;
  • курирует работу филиалов и представителей Компании в органах управления СП, в соответствии с Положением о филиале и Уставом СП;
  • проводит техническую по реализацию Национальных программ модернизации и развитию телекоммуникационных сетей;
  • координирует работу по организации эксплуатации телекоммуникационных сетей компании;
  • координирует разработку и внедрение организационно-технических мер по повышению эффективности работы телекоммуникационных сетей;
  • координирует деятельность структурных подразделений по удовлетворению потребности потребителей по услугам связи;
  • контролирует исполнение структурными подразделениями компании требований по эксплуатации и оказанию услуг связи на сетях телекоммуникаций, на основе действующих нормативных документов, руководств и правил;
  • координирует реализацию организационных мер по эффективной и бесперебойной работе системы электроснабжения объектов связи структурных подразделений компании;
  • координирует выполнение прогнозных показателей развития телекоммуникационных сетей, расширения номенклатуры услуг и повышение их качества;
  • организует взаимодействие с другими министерствами и ведомствами по вопросам входящей в его компетенцию;
  • участвует в процессе изучение деятельность по вопросам качества оказываемых услуг, надомного труда, дополнительных видов обслуживания, дополнительных доходах организацию эксплуатации телекоммуникационных сетей и средств;
  • непосредственно руководит работы отделов эксплуатации ИКТ и маркетинга;
  • является представителем компании в СП «Рубикон», СП «Aloqa Print», ООО «Телеком Курилиш», ЗАО «Узалокаконсалтинг», где имеются доли компании;
  • является организатором, исполнителем, ответственным за критический анализ состояния в руководимых подразделениях, филиалах и предприятиях, входящих в структуру компании.
  • координирует деятельность филиалов “ТШТТ”, “ТТТ”, Андижон, Наманган, Фергана
 •  
   
   
   
  Салибаев Хабибулло Негматуллаханович Финансовый директор
  Курируемые вопросы
  • kompaniya faoliyatini iqtisodiy va texnik rivojlantirish maqsadida biznes-rejalar ishlab chiqish, statistik hisobotlarni yig‘ish, tahlil qilish va umumlashtirish ishlariga rahbarlik qiladi;
  • telekommunikatsiya xizmatlarini ko‘rsatish uchun hisob taksalarini belgilash bo‘yicha takliflar tayyorlash ishlariga rahbarlik qiladi;
  • kompaniya tarkibiy bo‘linmalari bilan hamkorlikda ko‘rsatilgan xizmatlardan olingan daromadlarni taqsimlash bo‘yicha takliflar tayyorlash ishlariga rahbarlik qiladi;
  • berilgan huquq va vakolatlardan kelib chiqib, kompaniya tarif siyosatini yuritish, telekommunikatsiya xizmatlari uchun tariflar darajasini ishlab chiqish va belgilash ishlariga rahbarlik qiladi;
  • qimmatli qog‘ozlar bozoridagi faoliyatni va bu borada kompaniyaning siyosatini, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, shuningdek, Kompaniya tomonidan taqdim qilinayotgan barcha xizmatlarni tadqiq qilish borasidagi marketing siyosatini, telekommunikatsiya xizmatlari sotuvini rivojlantirishni, tarif siyosatini shakllantirishni hamda Kompaniyaning texnik va texnologik resurslari, jarayonlari va tarkibiy tuzilmalarini rivojlantirish masalalarini boshqaradi;
  • kompaniya aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi va kuzatuv kengashi majlislarini o‘rnatilgan tartibda tashkil etilishi, o‘tkazilishi, tegishli hujjatlarni tayyorlanishi va rasmiylashtirilishini rahbarlik qiladi;
  • kompaniyaning moliya siyosatini belgilaydi, uning moliyaviy barqarorligini ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
  • bozor kon’yukturasini hisobga olgan holda moliyalashtirish manbalarini belgilash bo‘yicha Kompaniyaning strategik maqsadlari va rivojlantirish istiqbollaridan kelib chiqib, moliyaviy boshqaruv ishlariga rahbarlik qiladi;
  • moliyaviy xavflar tahlili va baholashni amalga oshiradi, ularni minimallashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqadi, shartnomaviy majburiyatlarni va daromadlarni yig‘ish ishlarini o‘z vaqtida va to‘liq bajarishda, xizmat ko‘rsatuvchilar, buyurtmachilar, kredit korxonalari bilan moliyaviy-xo‘jalik operatsiyalari, shuningdek, tashqi iqtisodiy faoliyat operatsiyalarini rasmiylashtirish tartibi bo‘yicha moliyaviy intizom saqlanishi nazoratini ta’minlaydi;
  • kompaniyaning soliq siyosatini shakllantirish, soliqni baholashni rejalashtirish va optimallashtirish, qimmatli qog‘ozlar chiqarishga tayyorlash va o‘tkazish, loyihalarning investitsion ko‘rkamligi tahlili va baholash hamda investitsion mablag‘larning maqsadga muvofiqligi, shaxsiy va qarzga olingan sarmoyalarni muvofiqlashtirishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha ishlarga boshchilik qiladi;
  • istiqbolli va joriy moliyaviy rejalar hamda pul mablag‘lari budjetlarini tuzishga rahbarlik qiladi, tasdiqlangan budjet tizimi ko‘rsatkichlari va undan kelib chiqadigan topshiriqlar, limitlar va me’yorlarni Kompaniya bo‘linmalariga yetkazadi, ularning bajarilishi ustidan nazoratni ta’minlaydi;
  • xizmatlarni sotish, xizmatlarni tatbiq etish xarajatlari loyihalari rejalarini ishlab chiqishda qatnashadi, ishlar rentabelligini oshirish bo‘yicha takliflar tayyorlaydi;
  • moliyaviy mablag‘larning holati, harakati va ulardan maqsadli foydalanish, moliyaviy-xo‘jalik faoliyatining natijalari, soliq majburiyatlarining bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
  • kompaniyaning to‘lov qobiliyatini ta’minlash va daromadni oshirish, moliyaviy va investitsion loyihalarning samaradorligi, aktivlarning ratsional tuzilishi bo‘yicha chora-tadbirlar qabul qiladi;
  • buxgalteriya, soliq, statistika va boshqaruv hisobi talablariga mos keladigan moliyaviy boshqaruv bo‘yicha axborot tizmini ishlab chiqishni, ishonchlilik va ma’lumotlar maxfiyligini saqlash ustidan nazorat ishlarini tashkillashtiradi;
  • ichki va tashqi foydalanuvchilarga zarur moliyaviy axborotlarni yetkazishni ta’minlaydi;
  • kompaniya faoliyatining moliyaviy natijalarini tahlil qilish va baholash hamda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish bo‘yicha, shuningdek, ichki audit nazoratini o‘tkazish, moliyaviy-xo‘jalik faoliyati davrida paydo bo‘ladigan o‘zaro shikoyatlarni ko‘rib chiqish bo‘yicha ishlarni tashkil etadi, ularning amaldagi qonunlarga mos kelishini muvofiqlashtirish choralarini qabul qiladi;
  • kompaniyaning Strategik rejalashtirish, biznesni rivojlantirish va aksiyadorlar bilan korporativ munosabatlar boshqarmasi hamda Bozorlar kon’yukturasini o‘rganish, brend-menejment, sotuv va tariflar boshqarmasi faoliyatiga bevosita rahbarlik qiladi, xodimlarning malakasini oshirish hamda, moliyaviy ishlarni tashkil etish bo‘yicha ularga uslubiy yordam ko‘rsatadi;
  • kompaniya ulushi mavjud bo‘lgan aksiyadorlik kompaniyalari va jamiyatlari hamda qo‘shma korxonalarda kompaniyaning vakili hisoblanadi va boshqaruv organlarida qatnashadi, mazkur korxonalarning majlislarida ishtirok etadi, hamkorlikdagi faoliyatni muvofiqlashtiradi, kompaniya vakillari orqali qonunchilikka asosan kadrlar siyosatini tashkil qiladi (ishonchnoma asosida);
  • kredit korxonalari bilan vaqtinchalik bo‘sh pul mablag‘larini joylashtirish, qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalar o‘tkazish, kredit olish masalalari bo‘yicha o‘zaro munosabatlarni amalga oshiradi;
  • telekommunikatsiya universal xizmatlari tarif darajalarini o‘zgarishi bo‘yicha takliflar ishlab chiqish va O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga taqdim qilish;
  • O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan kelishuvga ko‘ra telekommunikatsiyaning ayrim xizmatlariga tariflarni tasdiqlash, shuningdek, telekommunikatsiya xizmatlarga tariflarni belgilash (bunga tartibga soluvchi telekommunikatsiya xizmatlari tariflari kirmaydi);
  • xorijiy aloqa ma’muriyatlari va operatorlari bilan o‘zaro hisob-kitoblarni, shu jumladan, tranzit trafik o‘tkazish xizmatlari bilan almashish, mahalliy operatorlar bilan shaharlararo va xalqaro trafikning kira olishi va o‘tkazishini ta’minlash yo‘lida shaharlararo va xalqaro aloqa kanallari va traktlarining ijaraga berish hamda foydalanuvchilar bilan VSAT kichik yo‘ldosh stansiyalari orqali aloqani tashkil qilish bo‘yicha ishlarni amalga oshiradi;
  • O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi va xorijiy teleradiokompaniyalar talabnomalari bo‘yicha bir marotabali televizion uzatishlar tashkil qilish va televizion uzatishlar bo‘yicha o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish;
  • qarz va kreditlar olish va berish, harakatdagi va ko‘chmas mulk sotib olish, qurilish, telekommunikatsiyalar vositalarining ijarasi bilan bog‘liq bo‘lgan ham mustaqil, ham ulushli qatnashish orqali, shu jumladan, chet el kompaniyalari bilan respublika hududi va xorijda qonunga xilof bo‘lmagan turli ko‘rinishdagi bitimlarni amalga oshirish;
  • tashqi iqtisodiy faoliyatda qatnashish ham respublikada, ham chet ellarda o‘tkaziladigan ko‘rgazmalarni, kengashlarni tashkil etish va ularda ishtirok etish;
  • telekommunikatsiya xizmatlarini ko‘rsatishda yagona texnologik jarayonda ishtirok etuvchi Kompaniya korxona va filiallari o‘rtasida foiz stavkalari (ulush)dan kelib chiqqan holda mablag‘lar (daromad)ning bir qismini qayta taqsimlashga rahbarlik qiladi;
  • kompaniyaning o‘zi rahbarlik qilayotgan boshqarma, bo‘limlar hamda Kompaniyaning filial va korxonalarida faoliyati bo‘yicha ishlarni tashkil etish, ijrosini ta’minlash va ish holatini tanqidiy tahlil qilish va yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun javobgar hisoblanadi;
  • vakolati doirasida sudlarga da’vo arizasi bilan murojaat qiladi va sudlarga ishtirok etish uchun vakillarga ishonchnomalarni imzolaydi;
  • o‘z vakolati doirasida belgilangan tartibda ishlab chiqilgan boshqa hujjatlarni imzolashi va tasdiqlashi mumkin.
 •  
   
   
   
  Махсудов Жамол Тиллоевич Директор по перспективному развитию и инвестициям
  Курируемые вопросы
  • Координирует и контролирует деятельность предприятий Компании по вопросам строительства, развития и обеспечения устойчивости сетей телекоммуникаций Компании;
  • руководит работой по охране труда и технике безопасности Компании и совместно с Центральным Советом профсоюза проводит изучение несчастных случаев во время производства;
  • организует работу по разработке и согласованию схем организации сетей телекоммуникаций Компании;
  • организует взаимодействие с РЦУТС и операторами телекоммуникаций в целях эффективного использования и обеспечения оперативного управления сетями связи;
  • организует работу по анализу качества представляемых услуг, справок, актов и предписаний Государственной инспекции связи и принимает соответствующие решения;
  • координирует и контролирует деятельность предприятий Компании по вопросам развития сетей и услуг;
  • координирует работу по проведению анализа живучести сети и обеспечению устойчивости республиканской сети телекоммуникаций Компаний;
  • на основе годового и долгосрочного бизнес-плана структурных подразделений компании организует работу по развитию телекоммуникационных сетей и проведению экспертизы капитального ремонта объектов и средств телекоммуникаций;
  • в целях развития, модернизации и реконструкции сетей телекоммуникаций компании и внедрения новых услуг связи принимает участие в разработке государственной и сетевой программы;
  • принимает участие по разработке годового учебного графика по повышению квалификации инженерно-технического персонала компании;
  • руководит работой по вопросам организации тендеров (конкурсов) по выбору телекоммуникационного оборудования отвечающего современным требованиям;
  • контролирует реализацию проектов по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей компании;
  • координирует работу по организации технического обучению специалистов компании в Инженерно-техническом Центре АК «Узбектелеком»;
  • непосредственно руководит работой управления по перспективному развития сетей телекоммуникаций, отдела развития инвестиционных проектов, ценных бумаг, охраны труда и техники безопасности
  • является представителем АК «Узбектелеком» в ООО «Ист Телеком», АО «Коинот», ООО ТРК «ОРИАТ», ООО «Халкаро алока», где имеются доли компании;
  • является организатором, исполнителем, ответственным на анализа критической состояние руководимом в подразделениях в структуре компании и предприятиях и учреждений в системе компании;
  • организует взаимодействие с другими министерствами и ведомствами по вопросам входящей в его компетенцию.
  • координирует работу по организации технического обучению специалистов компании в филиале «ТваПРМ» АК «Узбектелеком»;
 •  
   
   
   
  Халикулов Ерлан Тажикулович Директор по информационной безопасности, передачи данных и режиму
  Курируемые вопросы
  • Координирует работу по обеспечению информационной безопасности на сетях телекоммуникаций и передачи данных, защиты информационных систем и ресурсов, а также по внедрению эффективных средств и методов защиты информации с учётом современных требований;
  • осуществляет контроль по выполнению требований политики обеспечения информационной безопасности в компании и его подразделениях;
  • участвует в разработке нормативных документов по вопросам обеспечения информационной безопасности на сетях телекоммуникаций и передачи данных, защиты информационных систем и ресурсов компании;
  • организовывает работу по изучению передового зарубежного опыта в области информационной безопасности и внедрение его на сетях телекоммуникации и передачи данных;
  • непосредственно руководит отделом специальных работ и отделом управлением по информационной безопасности и информационным технологиям
  • координирует и оказывает содействие в деятельности филиалов и предприятий по вопросам входящим в его компетенцию;
  • несет персональную ответственность за организацию исполнения требований Законов Республики Узбекистан, Указов Президента Республики Узбекистан, Постановлений и Распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан, директивных документов Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Компании и состояние дел в исполнительном аппарате и структурных подразделениях Компании.
  • координирует деятельность филиалов “БКМ”, “БРМ”, “Биллинг Телеком”, Қашқадарё Сурхандарё

График Приема граждан по личным вопросам руководителями АК «Узбектелеком», начальниками управлений, служб и отделовФамилия, имя, отчество Должность Приемние дни и время
1. Хасанов Назиржон Набижонович Технический директор Среда С 15-00 до 17-00
2. Салибаев Хабибулло Негматуллаханович Финансовый директор Понедельник С 15-00 до 17-00
3. Махсудов Жамол Тиллоевич Директор по перспективному развитию и инвестициям Четверг С 15-00 до 17-00
4. Халикулов Ерлан Тажикулович Директор по информационной безопасности, передачи данных и режиму Пятница С 15-00 до 17-00
6. Начальники управлений, служб и отделов Понедельник С 14-00 до 16-00